strona główna

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01 listopad

Dziś Kościół Pielgrzymujący na ziemi kieruje wzrok ku niebu, obejmując nim ogromną rzeszę mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w chwale swojego Królestwa. Wywodzą sie oni jak podaje Apokalipsa – ” z każdego narodu i wszystkich pokoleń ludów i języków” (Ap7,9). Święci, których dziś wspominamy, przypominają o perspektywie życia wiecznego, do którego przygotowujemy się tu na ziemi.

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.             Ap 7,2-4.9-14                Wielki tłum zbawionych

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.
Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”.
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!” A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY                 Ps 24,1-6

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła      1 J 3,1-3           Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Mt 11,28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.                 Mt 5,1-12a                    Osiem błogosławieństw

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto Słowo Pańskie.

RÓŻANIEC w październiku

Różaniec odmawiamy:

w dni powszednie:  rano o godz. 6.30, wieczorem po Mszy Św. ok.  godz. 18.30

w niedziele o godz. 17.15

Różaniec dla dzieci: poniedziałek, środa, piątek  o godz. 16.30.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej, szczególnie w intencji o pokój na świecie.

Plan Mszy Świętej gregoriańskiej w intencji  Ś.P. Ks. Proboszcza JANUSZA CZARNEGO w miesiącu listopadzie 2014 r.

01.11. g.12.00
02.11. g.12.00
03.11. g.  7.00
04.11. g.18.00
05.11. g.  7.00
06.11. g.18.00
07.11. g.  7.00
08.11. g.18.00
09.11. g.12.00
10.11. g.18.00
11.11. g.  7.00
12.11. g.  7.00
13.11. g.18.00
14.11. g.18.00
15.11. g.  7.00
16.11. g.12.00
17.11. g.  7.00
18.11. g.18.00
19.11. g.  7.00
20.11. g.  7.00
21.11. g.  7.00
22.11. g.  7.00
23.11. g.12.00
24.11. g.18.00
25.11. g.  7.00
26.11. g.18.00
27.11. g.  7.00
28.11. g.18.00
29.11. g.  7.00
30.11. g.12.00