strona główna

Zasady wyborów do Rady Parafialnej

parafii pw. św. Jadwigi we Wrocławiu – Kozanowie

1. Kandydatami na członków do Rady Parafialnej są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej.

3. Wybór członków Rady Parafialnej dokonuje się jednocześnie w terminie określonym przez księdza proboszcza/administratora

3.1. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi/administratorowi. Lista kandydatów zostaje zamknięta dwa tygodnie przed wyborami.

3.2. Liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Parafialnej musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w radzie (6 wolnych miejsc). Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną przez osoby należące do Rady Parafialnej z urzędu.

3.3. Jeśli zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, w celu zapewnienia skuteczności wyborów, należy ograniczyć się do podania najczęściej powtarzających się nazwisk kilkunastu kandydatów. Wówczas górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy tak, aby na każde miejsce w Radzie Parafialnej w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.

3.4. Tydzień przed wyborami proboszcz/administrator informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów i udostępnia im listy wyborcze ułożone alfabetycznie. Każda lista wyborcza do Rady Parafialnej zawiera następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie wymaga się podania na liście dokładnego adresu zamieszkania np. numeru domu).

4. W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady Parafialnej, sprawę rozstrzyga kanclerz Kurii Metropolitalnej, zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie, po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.

5. W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej Mszy św., w myśl punktu 3.3, każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X”. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska głos staje się nieważny. Wierny może zaznaczyć również tylko jednego kandydata. W tym wypadku jego głos pozostaje ważny.

6. Po oddaniu głosu, wierni składają karty wyborcze do przygotowanych koszyków (np. przy wyjściu z kościoła) albo do urn wyborczych, wystawionych w odpowiednim pomieszczeniu parafii.

7. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania są uznane za nieważne.

8. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z 2 – 5 osób wyznaczonych przez proboszcza/administratora. Komisja sporządza protokół z wyborów i zachowuje oddane karty wyborcze przez całą kadencję rady.

9. Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady Parafialnej do publicznej wiadomości następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów, w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

10. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów, odwołanie do kanclerza Kurii Metropolitalnej można złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów.

11. Po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Parafialnej, jej nowi członkowie zastępują dotychczasowych członków rady.

12. Ksiądz proboszcz/ksiądz administrator może odłożyć w czasie wybory do Rady Parafialnej w danej wspólnocie, jeśli za utrzymaniem kadencji dotychczasowej Rady Parafialnej przemawiają uzasadnione racje duszpasterskie. W takiej sytuacji z wnioskiem do kanclerza Kurii Metropolitalnej występuje proboszcz/administrator.

13. Interpretacja zapisów powyższego regulaminu należy do kanclerza kurii.

22 niedziela zwykła rok A

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.                                                           (Jr 20,7-9)
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: Gwałt i ruina! Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.’

Oto Słowo Boże.

Psalm responsoryjny (Ps 63,2-6.8-9)
REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. (Rz 12,1-2)
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

Oto Słowo Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. (Ef 1,17-18)
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa

przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 16,21-27)
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Oto Słowo Pańskie.


Plan Mszy Św. gregoriańskiej w intencji   Ś. P. Ks. Proboszcza Janusza Czarnego

01.09. g. 07.00
02.09. g. 18.00
03.09. g. 07.00
04.09. g. 18.00
05.09. g. 07.00
06.09. g. 18.00
07.09. g. 12.00
08.09. g.18.00
09.09. g. 07.00
10.09. g. 18.00
11.09. g. 07.00
12.09. g. 18.00
13.09. g. 07.00
14.09. g. 12.00
15.09. g. 07.00
16.09. g. 18.00
17.09. g. 07.00
18.09. g. 18.00
19.09. g. 07.00
20.09. g. 18.00
21.09. g. 12.00
22.09. g. 07.00
23.09. g. 07.00
24.09. g.18.00
25.09. g. 18.00
26.09. g. 18.00
27.09. g. 07.00
28.09. g. 12.00
29.09. g. 07.00
30.09. g. 18.00